Kedves látogatóink!

Webáruházunk oldalán tecnikai okok miatt a rendelések leadása szünetel. Rendelési igény esetén kérjük a honlapon szereplő telfonszámon érdeklődjenek. Telefon: 06 30/304 0578

Megértésüket köszönjük! 

A terméket sikeren hozzáadta! Kosár megtekintése.

Telefon

H-P 8-17-ig 06 30 304 0578

E-mail

bivalyhalom@gmail.com

Adatvédelem

Hortobágy hús
| Adatvédelem

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:

 

Bivalyhalom-Hortobágy Kft.

Székhely: 4071 Hortobágy Máta 42

Cégjegyzékszám: 09 09 024775

 

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint.

Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól. 

Az Adatkezelő (Bivalyhalom-Hortobágy Kft.) elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

 

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

 

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

 

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 

1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk

 

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében a Bivalyhalom-Hortobágy Kft. az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő). 

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: Bivalyhalom-Hortobágy Kft. 4071 Hortobágy Máta 42 vagy írjon a info@bivalyhalomhortobagy.hu e-mail címre.

 

Adatkezelő

Felelősségi körök

Bivalyhalom-Hortobágy Kft. 4071 Hortobágy Máta 42

Összes tevékenység

 

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez és az e-mailes kapcsolatfelvétel esetén elengedhetetlen az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik. 

 

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

 

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

 

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

 

      Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)

      Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím

      E-mail cím

      Telefonszám

      Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

 

Adatkezelés időtartama:

 

      Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

      Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év

      Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

 

Adattovábbítás feltételei

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat - a szükséges mértékben - továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 

      Adatfeldolgozás

      Jogi képviselet

      Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek

      Könyvelés

      Követeléskezelés

      Marketing

      Számlázás

 

Adatfeldolgozók 

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

A tulajdonos, Bivalyhalom-Hortobágy Kft. végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

 

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez? 

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

 

      Könyvelés: Kati Gyöngyi 4071 Hortobágy Zrínyi utca 7. elérhetőség: konyveles@bivalyhalomhortobágy.hu

      Tárhely szolgáltató: Sybell Informatika Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206. - adatvédelmi nyilatkozat: https://sybell.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

      Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása - Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.

      Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása - adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.

      Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

 

 

SimplePay

Tudomásul veszem, hogy a Bivalyhalom-Hortobágy Kft. 4071 Hortobágy Máta 42. (mint adatkezelő) által üzemeltetett http://www.hortobágyhus.hu webáruház felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre: ( A felhasználó neve, címe, telefonos valamint email cím) Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban az alábbi kinken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff  

 

 

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, a megjelölt elérhetőségekre.

 

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

Bivalyhalom-Hortobágy Kft. Hortobágy Hús webáruháza, valamint megjelené-seinek tartalma többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

 

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

 

Cookie-k (sütik) kezelése

Lentebb a Cookie nyilatkozatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.

 

Fogalmak

 

      Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

      Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés

      Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele

      Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

      ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek

      Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

      Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e

      Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

      Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

      Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, http://www.hortobagyhus.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói

      Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

      Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)

      Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására

      Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

      Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, Hortobágy Hús webáruház és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető internetes tartalmai.

 

 

 

 

Sütik (Cookie-k) kezelése

 

A weboldalon sütiket (Cookie) használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk látogatóinknak és hatékonyabbá tegyük weboldalunk működését. A sütik kis méretű adatfájlok, amelyet a weboldal helyez el az Ön böngészésre használt eszközén. A sütik elmentik a böngészési adatokat, így weboldalunk következő meglátogatásakor oldalunk felismeri az Ön böngészőjét és kényelmesebbé teheti az Ön számára oldalunk használatát. Emellett segíti egyes funkciók biztosítását, zavartalan működését, szolgáltatásaink biztonságának megőrzését és honlapunk továbbfejlesztését.

A Bivalyhalom-Hortobágy Kft. weboldalain ún. “sütiket” (ideiglenes markerek) használhat, amelyek lehetővé teszik az ezekre való gyorsabb belépést. A “sütik” alatt egy olyan információs adatot értünk, mely csak az egyes ügyfél-munkamenet ideje alatt aktív és amely a gyorsabb azonosítás érdekében a weboldalról az Ügyfél számítógépére kerül. Az Ügyfél mindig kérheti a sütik kikapcsolását, módosítva a böngésző beállításait, ez a kikapcsolás azonban lassíthatja vagy megakadályozhatja az oldal néhány részére való belépést, egyes funkciók használatát.

A használat közben sütik nem engedik, hogy olyan informatikai eszközökhöz kapcsolódjunk, melyek az ügyfelek navigációjának titoktartására potenciálisan károsak, és nem teszik lehetővé a felhasználók személyes és informatikai eszközei adatainak megszerzését.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett (Felhasználó) önkéntes hozzájárulása, GDPR szerint.

Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató és nyilatkozat elfogadásával, illetve a böngészés folytatásával adja meg önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

A kezelt személyes adatok köre:

Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.

A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:

·        a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje

·        Felhasználó által használt eszköz IP címe.

·        protokoll

·        idő

·        kiszolgált file

·        böngésző típusa

Az adatkezelés időtartama: munkamenet lezárásáig tart.

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet az alábbi hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
www
http://www.naih.hu
e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu